วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2561 โดยมีนายธนะรัชต์ จุละรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวอัชยา แซ่ตัน หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพเบตง