การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น. วิทยาลัยการอาชีพเบตง ดำเนินการประชุมการจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกบุญคุณแผ่นดิน ตระหนักในความเป็นไทย และความรักชาติ
โดยมีนายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประธานในที่ประชุม
ณ ห้องประชุมสายหมอก วิทยาลัยการอาชีพเบตง