ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานการบนิการจัดการ แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพเบตง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
นายธนะรัชต์ จุลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศึกษาดูงานการบนิการจัดการแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพเบตง